SK | EN

St. Nicolaus - najobľúbenejší Mikuláš ®

Rovnako ako na vysoké štandardy kvality dbáme na zodpovedné pitie. Preto je obsah tejto stránky dostupný len starším ako 18 rokov.

Slovenské liehovary a likérky, a.s.

Profil spoločnosti

Akciová spoločnosť Slovenské liehovary a likérky je najväčším a najvýznamnejším producentom liehu a octu na Slovensku. História výroby liehu a octu v spoločnosti sa traduje už viac ako 100 rokov, čo znamená, že spoločnosť Slovenské liehovary a likérky, a.s. sú priamym nositeľom tejto tradície a know-how výroby potravinárskych produktov pomocou fermentačných technológií.
Spoločnosť sa však dynamicky rozvíja, sleduje najmodernejšie trendy vo svete a neustále zlepšuje svoje výrobné postupy. Už realizovala modernizáciu výroby liehu, kde využila vlastné know-how práve pri riešení fermentácie a vybudovala novú destiláciu a rafináciu, ktorá využíva najmodernejšie zariadenia a postupy výroby liehu vo svete. Tak isto bola kompletne zmodernizovaná výroba kvasného octu, kde sme na vysokovýkonných acetátoroch schopní vyrábať min. 20% kvasný ocot.
Spoločnosť má zavedený systém manažérstva kvality a je certifikovaná v zmysle normy IFS Food verzie 6.

História liehovaru

Bohatá história liehovaru v Leopoldove siaha až na začiatok 19. storočia. V roku 1908 sa statkári Fuchs, Löwy a Switzer rozhodli založiť spoločnosť „Západouhorský liehovar a rafinéria“ s cieľom vybudovať moderný veľkokapacitný liehovar na výrobu liehu z cukrovej repy pre významnú časť rakúsko-uhorského trhu. V novembri 1911 odštartoval svoju prvú kampaň Leopoldovský liehovar – najväčší priemyselný liehovar v celej strednej Európe.

Rozmach liehovarníckeho priemyslu sprevádzalo množstvo vedeckých objavov, ktoré napomáhali prekonávať liehovarníkom každodenné ťažkosti. Vedecké základy kvasného priemyslu vznikli vo Francúzsku, odtiaľ pochádza aj postup spracovávania cukrovej repy i melasy na lieh. Leopoldovský liehovar postavili práve na základe francúzskych vedeckých poznatkov.
Francúzske objavy zdokonalili nemeckí vedci, ktorí sa venovali najmä mechanickej časti spracovávania liehu. V Nemecku vznikli aj prvé liehovarnícke školy. Leopoldovský liehovar patril do skupiny uhorského liehovarníckeho priemyslu s mimoriadne vysokou úrovňou. Prof. Dr. Jean Effort z Brusselského kvasného inštitútu, vynikajúci vedec, autor mnohých vynálezov v oblasti kvasného priemyslu a znalec pomerov v uhorskom liehovarníctve sa vyjadril takto: „ V Rakúsku, najmä však v Uhorsku, vyvíjalo sa liehovarníctvo úplne odlišne od vývoja vo Francúzsku a v Nemecku. Vznikli tam prvé veľkokapacitné liehovary, ktoré viedli technici špičkovej úrovne. Za rozkvet liehovarníckej výroby ďakujú tam veľmi mnoho týmto snaživým a inteligentným spolupracovníkom, ktorí s neutíchajúcou svedomitosťou a zanietenosťou uskutočňovali výskumné práce a zo svojho zamestnania dokázali urobiť skutočné umenie. Títo uhorskí technici priviedli na vysokú technologickú a technickú úroveň nielen liehovary vo svojej vlasti, ale uviedli do života aj moderný liehovarnícky priemysel v Amerike, kde na prelome 19. a 20. storočia viedli istý počet tovární na výrobu liehu.“
V roku 1911  vykúpil Uhorský liehovarský kartel poľnohospodárskych liehovarov celú majetkovú podstatu liehovaru a daroval ju uhorskému štátu s podmienkou, že sa v ňom nebude vyrábať lieh. Dôvodom bola snaha odstrániť leopoldovský liehovar, v ktorom kartel videl nebezpečenstvo konkurencie a ohrozenie vlastných pozícií na trhu s liehom. Krátko po tejto strate prišla I. sv. vojna a po nej sa továreň dostala do rúk československého štátu.
V r. 1923 dal štát liehovar do prenájmu Spolku slovenských cukrovarov pod názvom Považský liehovar v Leopoldove.  Až do roku 1929 sa v závode vyrábal rafinovaný lieh jemný a veľmi jemný z nakupovaného surového liehu, denaturovaný lieh, rum, liehoviny konzumné a značkové a ako pridružená výroba sa až do roku 1950 sa ťažili štrkopiesky. 11. júla 1930 založili okolití statkári a dobre situovaní živnostníci novú akciovú spoločnosť Nájom štátneho liehovaru a rafinérie, úč. spol. v Leopoldove. Pod týmto názvom fungoval liehovar až do znárodnenia. V období II. sv. vojny dali majitelia zrekonštruovať priemyselný liehovar a rozšírili tak surovinovú základňu. V zadnej časti areálu vyrástla rozľahlá budova so zariadeniami na komplexné spracovavánie cukrovej repy a melasy s unikátnym zariadením na výrobu glycerólu, technológiou podľa patentu Zdenka Stašeka.
Začiatkom roka 1942 začali stavať aj terajšiu administratívnu budovu.
Počas II. sv. vojny leopoldovský liehovar neutrpel žiadne škody na budovách a zariadeniach. Po prechode frontu tu boli dočasne zriadené letecké dielne Červenej armády – opravovali sa tu letecké motory. V r. 1945 adaptovali starú likérku na ovocný liehovar, kde sa vyrábal najmä borovičkový destilát. Po oslobodení sa závod dostal pod národnú správu. Vznikol národný podnik s pomerne širokým predmetom podnikania (výroba a zušľachťovanie všetkých druhov liehu, výroba likérov a liehovín, sódových vôd s prísadou i bez prísady, umelého a prirodzeného ľadu, octu, ovocných štiav, nealkoholických nápojov, obchodovanie s vínom a pivom…)
Po februári 1948 prešiel leopoldovský liehovar obdobím zmien a reorganizácií, ktoré si vyžadovali najmä množstvo opatrení v oblasti ekonomiky a riadenia. V roku 1952 pripojili k podniku 38 poľnohospodárskych družstevných liehovarov, neskôr k nim pribudli ešte ďalšie. Po reorganizácii n. p. Západoslovenský liehový priemysel pozostával zo základného závodu s výrobou surového liehu, rafinovaného liehu jemného a technického, denaturovaného liehu, liehovín konzumných i značkových a niektorých ďalších komodít. V prvej polovici 60. rokov sa v závode uskutočnila rozsiahla investičná výstavba a vybudovali sa nové prevádzky na výrobu kyseliny citrónovej a sušených kŕmnych kvasníc. Nárast výroby zaznamenala aj najstaršia časť závodu – priemyselný liehovar. Začala pracovať nová centralizovaná octáreň, ktorá umožnila niekoľkonásobné zvýšenie produkcie kvasného octu.
Dnes je liehovar akciovou spoločnosťou, ktorá nadväzuje na to najlepšie z jeho bohatej histórie. Súčasní majitelia sledujú vývoj v liehovarníctve vo vyspelých krajinách a držia krok s najnovšími trendami.

Lieh a ocot

Potravinársky jemný lieh

Spĺňa analytické a senzorické požiadavky etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu podľa Nariadenia Európskeho parlamentu č.110/2008)

Vhodnosť použitia:
– výroba liehovín, pochutín a iných potravinárskych výrobkov
– vhodný na použitie vo farmaceutickom priemysle.

Technický lieh

– všeobecne denaturovaný lieh (v súlade s nariadením Európskeho parlamentu č 162/2013 a vyhláškou Ministerstva financií č. 538/2011 Z.z)
– osobitne denaturovaný lieh (v súlade s vyhláškou Ministerstva financií č. 538/2011 Z.z)

Logistika:
– minimálny odber 50 kg

Balenie:
– plastové obaly vhodné pre styk s potravinami a horľavými kvapalinami ( 50 l , 200 l, 1000 l – nie sú zahrnuté v cene výrobku ), pri odbere nutné doložiť certifikát
– náves s nerezovou cisternou 30000 l – nie je zahrnutý v cene výrobku.

Za čistotu a zdravotnú neškodnosť obalov dodaných zákazníkom zodpovedá zákazník.

Doba minimálnej trvanlivosti:
– bez obmedzenia

Súvisiaca legislatíva:
– Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 Z.z. a Nariadenie (ES) 110/2008.

 

Ocot kvasný liehový 20%

Jedná sa o kvasný ocot liehový, vyrobený prirodzenou biologickou  cestou – fermentáciou liehu poľnohospodárskeho pôvodu.

Vhodnosť použitia:
– po nariadení v potravinárskom priemysle (najmä pri konzervovaní zeleniny).

Logistika:
– minimálny odber 1000 l
– možné podľa požiadaviek zákazníka riediť na potrebnú koncentráciu v rozsahu 10 – 18 %.

Balenie:
– plastové obaly vhodné pre styk s potravinami    ( 1000 l nie sú zahrnuté v cene výrobku )
– náves s nerezovou cisternou 30000 l – nie je zahrnutý v cene výrobku.

Za čistotu a zdravotnú neškodnosť obalov dodaných zákazníkom zodpovedá zákazník.

Doba minimálnej trvanlivosti:
– bez obmedzenia

Súvisiaca legislatíva:
– Potravinový kódex SR, časť 1809/2001-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca pochutiny.

Výroba liehu a octu

Leopoldovský liehovar leží v bezprostrednej blízkosti železničného uzla Leopoldov, pri ceste prvej triedy na aluviálnej nive dolného Považia, na naplaveninách starého riečišta Váhu, ktorý v dávnejšej minulosti často menil svoje koryto.
Výroba liehu sa v leopoldovskom liehovare začala v roku 1911. Vyrábalo sa na technológii Barbet, fifa 15 coins, v roku 1950 sa k nej pridružila škodovácka kolónia.
V roku 2002 bola dokončená výstavba nového moderného závodu na výrobu veľmi jemného liehu. Jeho spustením splnil leopoldovský liehovar všetky požiadavky a prísne normy Európskej únie na výrobcov liehu a alkoholu. Ide najmä o dve limitné hodnoty – obsah vyšších alkoholov nesmie presahovať 5 mg / 1 l a obsah esterov 13 mg / 1 l liehu. Tieto hodnoty sa na starých zariadeniach dajú dosiahnuť len ťažko, pričom vynaložené úsilie na ich zabezpečenie výrazne znižuje efektivitu výroby. Starý závod pracoval na báze dvojstupňovej destilácie, dnes sa veľmi jemný lieh vyrába na báze šesťstupňovej destilácie, pričom kvalita liehu závisí aj od počtu týchto stupňov, aj od výšky kolóny. V súčasnosti sa nad Leopoldovom týči 42,5 m vysoká kolóna. Čím je kolóna vyššia, tým lepšie sa oddelia nekvalitné zložky, FIFA Coins ktoré lieh znehodnocujú, od dobrých. Tie určujú jeho kvalitu.
Technológia leopoldovského liehovaru umožňuje využívať alternatívne domáce zdroje surovín z radu obilnín, najmä kukuricu.
Ročná plánovaná výroba je 10 000 ton veľmi jemného liehu za rok.
Výroba octu sa v leopoldovovskom liehovare začala v r. 1945. V r. 2011 bola vybudovaná a spustená nová moderná octáreň, ktorá je schopná vyrábať prírodný ocot s koncentráciou až 20%. Ten sa použiva na výrobu balného 8% octu. Najmodernejšia technológia a tradičné výrobné postupy a skúsení pracovníci dbajú o stabilnú kvalitu tohto žiadaného produktu, ktorým liehovar zásobuje celé Slovensko.

 • Slovenské liehovary a likérky, a.s.:

  Zapísaná v Obchodnom registri OS Trnava, Oddiel Sa, vl.č. 10183/T

  Trnavská cesta
  92041 Leopoldov
  Slovenská republika

  IČO: 36 241 369
  DIČ: 2020173287
  IČ DPH: SK 2020173287

  + 421 33 7352 102
  + 421 33 734 24 50
  sekretariat@liehovary.sk

 • Areál
 • Destilácia - budova
 • Destilácia
 • Destilácia
 • Fermentácia - hydrolýza
 • Fermentácia - kvas
 • Ocotnica
 • Ocotnica
 • Ocotnica - filter
Tlačové správy
 • GDPR Formulár pre uplatnenie práv dotknutej osoby - Slovenské liehovary a likerky

  Stiahnuť
 • Výsledky hlasovania valného zhromaždenia zo dňa 13.05. 2016

  Stiahnuť
 • Výsledky hlasovania valného zhromaždenia zo dňa 20.11. 2015

  Stiahnuť
 • ÚRSO rozhodnutie 2014-2016

  Stiahnuť
 • Štandardy kvality 2014

  Stiahnuť
 • Výsledky hlasovania valného zhromaždenia zo dňa 30.12. 2014

  Stiahnuť
 • Výsledky hlasovania valného zhromaždenia zo dňa 19.12. 2014

  Stiahnuť
 • Výsledky hlasovania valného zhromaždenia zo dňa 25.11. 2014

  Stiahnuť
 • Výsledky hlasovania valného zhromaždenia zo dňa 4.8. 2014

  Stiahnuť
 • Výsledky hlasovania valného zhromaždenia zo dňa 5.3. 2014

  Stiahnuť
 • Výsledky hlasovania valného zhromaždenia zo dňa 3.2. 2014

  Stiahnuť
 • Výsledky hlasovania valného zhromaždenia zo dňa 16.9. 2013

  Stiahnuť
 • Výsledky hlasovania valného zhromaždenia zo dňa 17.7. 2013

  Stiahnuť
 • Výsledky hlasovania valného zhromaždenia zo dňa 29.10. 2012

  Stiahnuť
 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávok tepla za rok 2011 v zmysle vyhlášky č.92 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 28.11.2011

  Stiahnuť
 • Liehovar Leopoldov podľa noriem Europskej únie

  Stiahnuť
 • Liehovar Leopoldov skvalitňuje výrobu liehu

  Stiahnuť
 • Liehovar Leopoldov pred spustením nového závodu

  Stiahnuť